Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní poskytované informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:
Společnost Backstage Agency s.r.o., IČO: 09574727, se sídlem Žeranovice 293, 769 01 Žeranovice, jako organizátor odstavné plochy pro festival MOR2024.


Pověřencem správce je LUKÁŠ LAUMAN, e-mail: info@backstage-agency.cz
Společnost (Backstage Agency s.r.o.) zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení").

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů:
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro vedení agendy související s rezervací místa a ostatních služeb v souvislosti s realizací odstavné plochy.
Právním důvodem zpracování jsou oprávněné zájmy správce, zajištění výše uvedených služeb apod. a Váš souhlas.
Zpracování se souhlasem
Při vyřizování výše uvedených služeb můžete udělit souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro účely:
Rezervace parkovacího místa
Osobní údaje Subjektu jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy, resp. pro vyřízení rezervace, která umožňuje Subjektu parkování na odstavné ploše. Rezervace je hrazená a její podmínky se řídí všeobecnými podmínkami dostupnými zde.
Právním titulem pro tento účel je plnění smlouvy.
Poskytování výše uvedeného servisu resp. služeb není podmíněno tímto souhlasem a Vy můžete souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů kdykoli odvolat, a to tak, že zašlete e-mailovou zprávu na: info@backstage-agency.cz. Při odvolání souhlasu se ale může stát, že Vám některé služby nebudou moci být poskytovány v celém rozsahu. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smluv, jejíž smluvní stranou jste Vy, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti či pro ochranu právního zájmu správce.
Forma a délka zpracování
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) Po uplynutí zákonných lhůt k uchování těchto osobních údajů budou tyto vymazány.Osobní údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích (tj. po dobu, kdy vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze vzájemných smluv se mohou stát předmětem soudního sporu).

Úmysl správce předat údaje do třetích zemí:
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do jakékoliv třetí země.

Kategorie dotčených osobních údajů:
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou následující:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa.
V případě, že si nepřejete, abychom dále osobní údaje zpracovávali, přejete si odvolat souhlas, byl-li poskytnut, nebo máte jinou otázku, kontaktujte nás na info@backstage-agency.cz

Správce nezpracovává citlivé údaje ve smyslu čl. 9 nařízení.

II. Informace a přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Podrobněji jsou tato a další práva rozepsána níže.
Kdykoli máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvolat, a to emailem na adresu info@backstage-agency.cz.
Dotazy a ostatní podání týkající se zpracovávání osobních údajů pořadatelem, může subjekt údajů adresovat na email: info@backstage-agency.cz.

IV. Zabezpečení, ochrana a důvěrnost osobních údajů
Ve spolupráci zejména s IT odborníky jsme provedli vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo riziku neoprávněného přístupu k osobním údajům.Pokud však přes veškerou snahu dojde k nějakému porušení zabezpečení osobních údajů a bude pravděpodobné, že takové porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme Vám tuto skutečnost bez odkladu

V. Pravidla užití cookies
Pokud uživatel navštíví web provozovatele, do jeho zařízení budou ukládány a následně z něj čteny malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který je ukládán internetovém prohlížeči nebo pevném disku uživatelova počítače. Soubor cookie pak umožní webové stránce rozpoznat, zda ji již uživatel v minulosti navštívil a o které sekce měl zájem. Zároveň jsou to právě cookies, díky kterým si uživatel může uložit svá uživatelská nastavení. Rozpoznání jazyka či zapamatování uživatelova přihlašovacího jména, to je výsledek práce cookies.
Některé cookies umožňují provozovateli propojit uživatelovi aktivity během prohlížení stránek provozovatele od chvíle, kdy uživatel otevře okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavře. Ve chvíli, kdy uživatel zavře okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když uživatel navštíví webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies jsou do zařízení uživatele nejen ukládány, ale také čteny, a to zejména ty cookies, které do zařízení uživatele uložil web provozovatele. Dále se v tomto dokumentu bude pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do zařízení uživatele ukládá přímo web provozovatele. Tyto cookies mu pomáhají:

identifikovat uživatele při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu provozovatele při opětovných návštěvách, například aby si uložil, kterou verzi webu má provozovatel uživateli zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
zaznamenat si, že uživatel udělil souhlas provozovateli dle tohoto dokumentu.
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování webové stránky. Soubory cookie může uživatel svobodně vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo aby ho upozorňoval, snaží-li se mu server cookie zaslat. Pokud ve svém prohlížeči uživatel zablokuje tyto cookies, webová stránka provozovatele nemusí fungovat správně a provozovatel nemusí být schopen poskytovat jeho služby v plném rozsahu či vůbec.
Dále do zařízení uživatele:
- provozovatel ukládá cookies z jeho webu, které mu umožňují:
sledovat návštěvnost jeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
zobrazovat uživateli různé varianty webu provozovatele, pokud testuje nové funkcionality;
Pokud uživatel využití cookies třetích stran ve svém prohlížeči nevypne a setrvá na stránkách provozovatele nebo klikne na tlačítko „Rozumím" či „Souhlasím", jež je součástí upozornění, bude mít provozovatel za to, že s využíváním těchto cookies uživatel souhlasí.
Svůj souhlas může uživatel kdykoli odvolat vypnutím této funkce v prohlížeči uživatele.

Informace o nastavení konkrétního webového prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
Soubory cookies může uživatel svobodně vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo ho upozorňoval, snaží-li se mu server cookie zaslat.